Varhaiskasvatuksen koulutus- ja kehittämispalvelut

KEHITTÄMINEN – ARKI JA TUTKIMUS – YHDESSÄ

Henkilöstön osaaminen ratkaisee varhaiskasvatuksen laadun

Osaamisen kehittäminen saattaa tuntua haasteelliselta, vaikka pohjimmiltaan kyse on melko yksinkertaisesta asiasta. Keskeistä on tutkimuksen ja arjen välinen vuoropuhelu. Mausteeksi sopii loistavasti henkilöstön tahto oman työnsä tulosten parantamiseen. Kun kyse on työstä, jossa vuorovaikutus on tärkein työväline, on onnistumisen kannalta välttämätöntä ymmärtää lasten kuulemisen ja osallisuuden merkitys.

Oletko suunnittelemassa tulevia koulutuksia?

Valitaan yhdessä ryhmällenne sopivat tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. Koulutukset on mahdollista toteuttaa hyvin joustavilla ja monimuotoisilla malleilla lyhyistä alustuspuheenvuoroista useamman koulutuskerran prosesseihin.

Olemme tehneet yhteistyötä jo yli 150 kunnan kanssa. Tällä hetkellä kysytyimpiä koulutuksia ovat erilaiset pedagogisen osaamisen kehittämiseen liittyvät kokonaisuudet.

Erityisesti ammattiryhmittäin toteutettujen koulutustilaisuuksien on koettu tukevan osallistujien ammatillista kasvua erinomaisesti.

Myös WEB-pohjaisten arviD -kyselyiden avulla toteutettu pedagogisen toiminnan arviointi yhdistettynä tulosten prosessointiin ja niiden pohjalta suunniteltuun kehittämistyöhön on saanut paljon kiitosta osakseen.

Iloa ja oivalluksia! -kirja

Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arvioiminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa -kirja vastaa käytännön varhaiskasvatustyössä kohdattuihin haasteisiin. Se tarjoaa runsaasti erilaisia ja suoraan käytännön työhön sovellettavia menetelmiä pedagogisen toiminnan arvioimiseen lapsiryhmässä.

Varhaiskasvatuksessa pedagogiikan arviointi ja kehittäminen kulkevat tiiviisti käsi kädessä.

Koska tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen, kirjassa syvennytään myös varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen kasvun tukemiseen.

Piia Roos

Piia Roos on Tampereen yliopistosta vuonna 2015 väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki lasten kokemuksia päiväkotiarjesta, joten lasten kuuleminen ja osallisuus ovat hänen osaamisensa ydintä.

Piia on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä jo 30 vuotta: lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, luennoijana, kouluttajana, tutkijana, kirjailijana ja aineenopettajana. Tämä monipuolinen työkokemus näkyy taitona yhdistää ajankohtainen tutkimustieto käytännön työn tekemiseen.

Tällä hetkellä Piia työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen lehtorina. Lisäksi hän toimii kouluttajana oman yrityksensä kautta sekä suomalaisen varhaiskasvatuksen asiantuntijana VisitEDUfinn -nimisessä yrityksessä.

Väitöskirjansa pohjalta Piia julkaisi kirjan Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa (2016) ja hän on ollut mukana kirjoittamassa kirjoja Untuvikot -alle 3-vuotiaiden pedagogiikka (Ahonen & Roos 2021), Iloa ja oivalluksia! Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa (Ahonen & Roos 2019), Lapsi, sinä olet tähti! (Roos & Viitanen 2017) ja The Success Story of Finnish Early Childhood Education (Hujala, Koski, Roos & Vlasov 2016).